Falsafah pendidikan Kebangsaan

1.0 Pengenalan1.1 Pembentukan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK)Falsafah boleh difahamkan sebagai pemikiran atau pemandangan yang benar, rasional dan bernas. Pemikiran atau pandangan ini dihasilkan daripada satu kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik, sistematik dan logikal. Tujuan falsafah ialah mencari serta membukti kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting dalam kehidupan. Berdasarkan huraian di atas, Falsafah Pendidikan boleh diertikan sebagai pedoman, arah tuju atau pandangan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan. Maka, Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) ini digubalkan daripada usaha berfikir yang rasional dan kritis, berlandaskan daripada ideologi negara sebagaimana yang telah dimanifestikan dalam Laporan dan Dasar Pendidikan, termasuk Rukun Negara. Falsafah ini akan menjadi suluh yang member pedoman dan hala kepada segala usaha pendidikan samada di dalam institut pendidikan atau di luar institut pendidikan.Ditinjau dari sudut sejarah pendidikan negara, falsafah pendidikan di negara kita ini lahir setelah melalui proses yang berkeseinambungan yang selari dengan proses pembinaan bangsa dan negara Malaysia. Ia bermula sejak tanah air ini menuntut untuk mendapat kemerdekaan daripada belenggu penjajah. Umumnya dikatakan bahawa, semasa penjajahan Inggeris di Tanah Melayu, dasar pecah dan perintah adalah menjadi asas kepada bentuk sistem pendidikan yang ada pada masa itu. Tiada usaha penyatuan antara penduduk bandar dan luar Bandar, lebih-lebih lagi antara suku kaum dengan kaum yang lain. Selain daripada tiada usaha kearah perpaduan, hala tuju pendidikan rakyat juga adalah sangat kabur. Sistem persekolahan vernacular yang diperkenalkan adalah tidak bertapak di atas asas yang konkrit dalam perlaksanaannya pada masa itu. Namun sisitem ppendidikan ini terus menerus berkembang tanpa mengambil kira soal keperluan pembangunan tanah air, pembentukan identiti kebangsaan, perpaduan rakyat; apa lagi pembangunan unsure kemanusian. Sisitem pendidikan adalah lebih kepada mengekalkan tumpuan taat setia rakyat pendatang dan keturunan masing-masing kepada negara asal mereka.Dengan kata lain tiada falsafah pendidikan yang khusus baik yang tersirat, apa lagi yang tersurat bagi tujuan pendidikan pada masa itu. Oleh yang demikian, bagi tujuan sesebuah negara yang merdeka dan berdaulat, sesuatu perlu difikirkan tentang keseluruhan sistem pendidikan di tanah air ini. Langkah-langkah perlu diambil bagi menggubal satu sistem pendidikan kebangsaan yang sesuai untuk negara berdaulat yang mempunyai hala tuju serta matlamat sendiri. Perkara ini telah disedari oleh para pemimpin tempatan dan rakyat tentang betapa mustahaknya diadakan satu sisitem pendidikan kebnagsaan bagi mengambil alih sisitem pendidikan penjajah sebagai kehendak sebuah negara yang merdeka kelak. Para pemimpin tempatan seperti Tunku Abdul Rahman dan lain-lain tokoh politik telah membuat pelbagai persiapan ke arah sebuah negara merdeka. Sisitem pendidikan negara dengan dasar yang tersendiri adalah antara perkara yang diberi tumpuan dengan serius kerana antara lain, ini adalah agenda bagi menuntut kemerdekaan daripada pihak penjajah.Satu jawatankuasa dinamakan sebagai Jawatankuasa Pelajaran 1956 telah ditubuhkan bagi mengkaji keperluan sistem pendidikan yang dilaksana selepas tanah air mendapat kemerdekaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Tun Abdul Razak dan telah mengeluarkan laporannya yang dikenal sebagai Penyata Razak 1956. Penyata ini telah dijadikan asas kepada Ordinan Pelajaran 1957. Selepas merdeka, satu jawatankuasa lain dibentuk iaitu Jawatankuasa Rahman Talib bertujuan untuk mengakaji Penyata Razak dan Ordinan Pelajaran 1957 yang diguna pakai dalam sisitem pendidikan selepas merdeka. Jawankuasa berkenaan mengeluarkan laporan iaitu Penyata Rahman Talib 1960.Kementerian pelajaran pada masa itu telah banyak berpandu kepada Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960, dalam usaha member pelajaran kepada rakyat di tanah air ini. Soal perpaduan kaum adalah yang menjadi agenda utama dalam melaksanakan aktiviti pendidikan pada masa itu. Selain daripada itu, usaha pendidikan adalah juga bagi membangunkan negara yang baru merdeka dari aspek infrastruktur seperti kemudahan-kemudahan awam, kemudahan kesihatan, perkembangan ekonomi berasaskan pertanian dan lain-lain. Dasar pelajaran pada masa itu juga mengharapkan agar keperluan tenaga rakyat di negara ini dipenuhi melalui proses pendidikan.Akta Pelajaran 1961 adalah digubal berdasarkan Penyata Razak dan Laporan Rahman Talib 1960. Objektif dasar pendidikan sebagai yang terkandung dalam Akta Pelajaran 1961, antaranya adalah seperti berikut:“ Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pelajaran yang akan dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya…”Pada ketika itu falsafah pendidikan masih belum tersurat melainkan masih berasaskan kepada yang tersirat sahaja, Akta Pelajaran 1961 diguna pakai sehingga akta baru iaitu Akta Pendidikan 1996 dikuatkuasakan. Dalam tempoh itu pelbagai pindaan kea rah yang lebih cemerlang telah dilakukan dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian masa dan keadaan. Pada September 1974, satu jawatankuasa dikenali sebagai Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan sistem pendidikan negara yang dilaksanakan sejak tahun 1961. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Dato’ Seri Dr. Mahathir Bin Mohamad. Beliau merupakan Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu. Tujuan jawatankuasa ini ditubuhkan adalah seperti berikut:“ Mengkaji semula matlamat dan kesannya sistem pendidikan sekarang, termasuk kurikulumnya, dalam rangka dasar pelajaran kebanggsaan yang wujud dengan tujuan untuk mempastikan bahawa keperluan tenaga rakyat negara dapat dipenuhi samada dari segi jangka masa pendek mahupun jangka masa panjang dan lebih-lebih lagi untuk mempastikan bahawa sistem pelajaran itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih.”…Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar PelajaranJawatankuasa telah mengeluarkan laporannya pada 7 November 1979 dikenali sebagai laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Berdasarkan kepada Laporan ini beberapa pindaan telah dibuat ke atas dasar pendidikan negara bagi memberi lebih makna kepada pelaksanaan sistem pendidikan. Laporan jawatankuasa ini lebih banyak member penegasan kepada keperluan pendidikan asas 3M (membaca, menulis dan mengira), pendidikan kerohanian dan kurikulum ala Malaysia. Antara lain implikasi daripada laporan tersebut adalah pengenalan kepada Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada 1988 bagi menggantikan kurikulum lama yang didapati tidak sesuai lagi.Selain daripada itu, Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran adalah juga pemulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran yang diterbitkan pada 1979 adalah permulaan kepada pembentukan falsafah pendidikan negara yang lebih jelas. Falsafah pendidikan yang bertulis tersebut dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Falsafah Pendidikan Negara mula diperkenalkan secara bertulis mulai tahun 1988. Penyataan Falsafah Pendidikan Negara adalah seperti berikut:“ Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan keluarga.”(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988)Falsafah Pendidikan Negara adalah dibangunkan berasaskan berasaskan kepada pelbagai perkara termasuk pembangunan insan, pembangunan negara, keadaan rakyat yang berbilang kaum serta agama ke arah pengwujudan satu bangsa Malaysia yang maju, berdaya saing serta mempunyai jati diri yang mantap melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani secara seimbang dengan berlandaskan kepada ketuhanan. Falsafah Pendidikan Negara yang juga diasaskan kepada hasrat serta inspirasi negara dan dinyatakan secara bertulis adalah memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Ini adalah menjadi satu matlamat penting sistem pendidikan kebangsaan.Selain itu, Falsafah Pendidikan Negara mengambil kira aspirasi proses pembangunan bangsa dan negara yang agak panjang. Apa yang digariskan dalam falsafah ini juga selaras dengan kehendak agama rasmi negara dan pembangunan negara Malaysia. Falsafah Pendidikan Negara dibentuk berdasarkan syariah dan bukannya sekular.“ Berteraskan kepada di atas (Falsafah Pendidikan Negara), hala tuju dan matlamat pendidikan negara Nampak semakin kukuh dari waktu sebelumnya. Gabung jalin antara rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan adalah menepati dengan falsafah pendidikan Islam.”… Dr. Mohd Nur Manuty, 1989Falsafah pendidikan Islam adalah sebagai yang telah diputuskan dalam satu resolusi atau konsensus sedunia dalam persidangan dunia mengenai pendidikan muslim yang diadakan di Jeddah, dari 31 Mac hingga 8 April 1977 serta Muktamar Kaherah pada tahun 1980. Falsafah pendidikan Islam mengikut resolusi tersebut adalah seperti berikut:“ Pendidikan berterusan ke arah perkembangan seimbang diri individu dari segi rohani, intelek, emosi dan fizikal yang membawa kepada individu yang beriman, berilmu, berakhlak, bertakwa dan beramal salih untuk membina masyarakat, hormat-menghormati dan bantu membantu antara satu sama lain.”Selain daripada itu, kerana Falsafah Pendidikan Negara adalah himpunan aspek dan nilai yang terbaik, maka Falsafah Pendidikan Negara juga adalah selaras dengan nilai-nilai baik yang terdapat dalam falsafah pendidikan Barat. Menurut Abdul Rahman dan Zakaria, Falsafah Pendidikan Negara adalah bersifat eklektisisme, iaitu pilihan nilai-nilai baik daripada pelbagai sumber dan falsafah. Nilai-nilai baik adalah sifatnya sewarjagat, yang demikian tiada mana-mana pihak yang menolaknya. Menurut Sufean, Falsafah Pendidikan Negara merangkumi cabang-cabang falsafah iaitu epistemologi, metafizik dan aksiologi yang juga secara langsung meliputi falsafah idealisme, realisme, perenialisme, progresivisme dan eksistensialisme.Falsafah Pendidikan Negara dengan sifatnya yang mantap masih dikekalkan dalam Akta Pendidikan 1996 ini. Namun dengan sedikit tambahan perkataan dilakukan bagi memantapkan lagi falsafah ini. Falsafah Pendidikan Negara seterusnya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).“ Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan keluarga.”(Kementerian Pendidikan Malaysia 1996)1.2 Peranan Falsafah Pendidikan KebangsaanDalam sistem pendidikan Malaysia, Falsafah Pendidikan Kebangsaan memainkan peranan yang sangat penting dalam memacu pendidikan kebangsaan. Peranan yang utama ialah sebagai penyuluh yang memberi panduan dan tuju arah kepada segala usaha mengembangkan dan memajukan pendidikan. Panduan yang berguna dapat diguna pakai oleh guru dan pendidik-pendidik di Malaysia agar tidak terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Guru juga boleh menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai rujukan untuk membantu mereka memahami sistem pendidikan negara.Seterusnya, menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan Matlamat Pendidikan Negara. Sebagai pendidik di sekolah, dasar dan pertimbangan asas ini dapat menentukan kurikulum, bahan-bahan pelajaran dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan mampu memberi impak yang besar kepada pelajar dan seterusnya menyediakan platform yang terbaik untuk pelajar di masa depan. Gaya pembelajaran guru juga seharusnya berbeza dan mengikut peredaran zaman agar para pelajar tidak cepat berasa bosan dan kurang daya tarikan terhadap mata pelajaran yang diajar oleh guru tersebut. Peredaran zaman yang mencabar mengkehendaki para pendidik bergerak lebih maju dan sentiasa berusaha untuk memajukan diri dan anak bangsa.Selain daripada itu, peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga ialah sebagai bimbingan dan rujukan para pendidik. Guru sebagai pendidik di sekolah sekurang-kurangnya mestilah mempunyai satu bahan rujukan untuk membuat rujukan bagi kes-kes tertentu. Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah salah satu bahan yang boleh dirujuk jikalau terdapat kes-kes yang tertentu dan diragui keberkesanannya. Di dalamnya terkandung segala bahan-bahan dan amat berguna bukan sahaja kepada pendidik tetapi bagi para pelajar juga berguna. Hal ini kerana para pelajar dapat mengetahui asal usul pendidikan negara sebelum dan selepas merdeka. Pelajar juga dapat menghayati dan mengamalkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian mereka.Selanjutnya, Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga dapat menghilangkan salah faham dan keraguan. Segala keraguan dan salah faham dapat dielakkan dengan merujuk kembali Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Peranan Falsafah Pendidikan Kebangsaan terlalu banyak dan penggunaanya sekarang perlu diperluaskan lagi untuk menjamin masa depan pendidikan kebangsaan yang cerah. Pendidikan negara adalah salah satu tunjang keutuhan sesebuah negara dan mampu membawa Malaysia berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara maju yang lain seperti Jepun dan Amerika Syarikat. Seterusnya, pendidikan juga dapat memacu negara ke arah kegemilangan negara dan melahirkan insan yang berdaya saing dan seimbang dari segi emosi, rohani, jasmani dan intelek.1.3 Matlamat Falsafah Pendidikan KebangsaanBerdasarkan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan, matlamat pendidikan negara dapat ditafsirkan sebagai usaha yang komprehensif dan berterusan untuk melahirkan individu yang bersahsiah baik, berketrampilan seterusnya seimbang dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani tanpa mengenepikan kepercayaan dan kepatuhan kepada perintah Tuhan. Juga individu insan tersebut perlu berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional, berakhlak mulia, berkeupayaan member sumbangan kea rah memakmurkan masyarakat dan negara. Individu yang mempunyai tanggungjawab di dalam menjaga hubungan baik dan mesra di antara sesama manusia bagi memupuk perpaduan rakyat Malaysia yang bertepatan dengan konsep 1 Malaysia yang di lancarkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Seri Najib Bin Tun Abdul Razak.Matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dihuraikan sebagai menyedia dan memberi peluang pendidikan kepada semua rakyat di negara ini tanpa mengira kaum dan asal keturunan. Seterusnya ialah memberi peluang kepada rakyat di negara ini menuntut ilmu sepanjang hayat selaras dengan konsep pendidikan seumur hidup dan membolehkan mereka melakukan kerja dengan menggunakan kemahiran yang dipelajari. Pendidikan juga dapat mengembangkan keupayaan individu dari segi fizikal dan mental; membolehkan seseorang itu menghayati prinsip Rukun Negara bagi menghasilkan rakyat yang lebih baik, iaitu rakyat yang taat setia, progresif, patriotik, bertoleransi dan bermoral baik. Keseimbangan fizikal dan mental para pelajar amat penting untuk menghadapi dunia yang kian mencabar masa kini. Daya tahan yang kental mampu menyediakan pelajar yang berkualiti di masa depan.Proses pendidikan dapat melengkapi seseorang itu dengan kemahiran berkomunikasi untuk meningkatkan kefahaman yang positif dan mengeratkan perhubungan antara satu sama lain. Selain daripada itu, pendidikan dapat menghasilkan tenaga pekerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya. Kurikulum yang dibentuk dalam pendidikan mengandungi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni selaras dengan objektif pendidikan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah di dalamnya padat dengan konsep, proses dan kesan akhir pendidikan kepada rakyat di negara ini. Falsafah Pendidikan Kebangsaan perlu ditafsir supaya dapat dihuraikan dengan jelas bagi tujuan pencapaian hasratnya.2.0 Konsep Pendidikan Berdasarkan Falsafah Pendidikan KebangsaanDi lihat daripada konsepnya, pendidikan sebagai yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah suatu usaha yang berterusan yang berterusan dan berlangsung sepanjang hayat (life long education). Antara lain rasionalnya ialah kerana manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan akan menyebabkan akan menyebabkan perubahan berlaku pada individu. Usaha adaptasi kepada perubahan perlu kepada latihan kemahiran mahupun pendidikan. Selain daripada itu, persekitaran yang terus berubah dari semasa juga menuntut kepada ketrampilan yang perlu sentiasa dipertingkatkan. Melalui konsep pendidikan sepanjang hayat, kesinambungan dalam kehidupan dapat berlangsung dengan lancar.Proses pendidikan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah dengan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan seimbang melibatkan intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini adalah bertujuan membentuk individu yang seimbang dan harmonis dalam keempat-empat potensi tersebut. Pembangunan diri insan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembentukan individu manusia yang berlaku secara sengaja dan sistematik yang mencakupi pengembelengan seluruh aspek potensi diri insan samada secara fizikal, rohani, emosi dan intelek. Pengembelengan ini adalah secara bersepadu ke arah pemantapan diri bagi melahirkan manusia yang sempurna dan seimbang di dunia dan akhirat.Pengembangan unsur rohani, unsur emosi, unsur jasmani dan unsur intelek adalah tidak secara terasing (compartmentalized). Sebaliknya adalah perlu dilakukan secara bersepadu (integrated). Penekanan hanya kepada mana-mana satu unsur sebagai yang terdapat dalam sistem pendidikan sebelum ini hanya akan menjadi individu yang tidak seimbang. Insan yang sempurna dan seimbang ini dilahirkan bagi mengenali diri dan memahami erti kehidupan sebenar serta mampu kembali kepada hakikat kejadian asal insan iaitu mengabdi kepada tuhan dan sekaligus memiliki kualiti kepimpinan cemerlang. Kecemerlangan insan amat dititikberatkan oleh masyarakat sekarang kerana mampu menjamin masa depan yang cemerlang dan seterusnya mampu menjadi pelapis-pelapis pemimpin negara kelak.2.1 IntelekDengan wujudnya Falsafah Pendidikan Kebangsaan, salah satu ciri yang menonjol ialah budaya ilmu dan berkait rapat dengan intelektual para pelajar di sekolah. Menurut Falsafah Pendidikan Kebangsaan salah satu cirri utama warga Malaysia yang hendak dilahirkan ialah warga Malaysia yang berbudaya ilmu. Wawasan 2020 pula menegaskan tentang keperluan melahirkan individu dan masyarakat yang kaya dengan maklumat. Malahan budaya ilmu menjadi pra syarat ke arah menjayakan cita-cita membangunkan sebuah negara bangsa yang maju, berwibawa dan cemerlang. Hal ini ditegaskan oleh M. Wasiullah Khan (Canselor East West University, Chicago, USA) :The history of mankind bears witness to the fact that the rise and fall peoples and civilizations are directly related to the acquisition, production and sagacious use of knowledge. Those who excel in this respect assume the leadership of nations.(Education & Society in The Muslim World, hal. 25)Salah satu tumpuan utama dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) ialah pemupukan budaya ilmu di dalam diri pelajar. Matlamatnya adalah untuk melahirkan pelajar yang cintakan ilmu dan dapat memanfaatkan ilmu yang dipelajari itu sebaik-baiknya. Matlamatnya juga bagi melahirkan masyarakat yang meletakkan ilmu di tempat tertinggi dalam sistem nilai hidup mereka. Mereka berlumba-lumba untuk memiliki, memperkembang, memanfaat dan menghayati ilmu untuk kepentingan kehidupan diri, seluruh manusia alam sewarjagat. Pola-pola utama yang perlu ditanam di dalam diri pelajar ialah budaya membaca, budaya belajar, budaya berfikir, budaya berwacana dan budaya menulis serta berkarya.Masyarakat juga telah menegaskan tentang keperluan membina budaya sekolah yang positif dan salah satu terasnya ialah budaya ilmu. Maksudnya pelajar perlu digalakkan untuk memupuk minat membaca, mencari maklumat, merujuk bahan-bahan di perpustakaan dan membuat penyelidikan. Guru tidak perlu memindahkan semua maklumat dan membiarkan pelajar mendapat semua maklumat yang diberikan. Pelajar uga digalakkan berbincang dan mengeluarkan buah fikiran. Justeru, pendekatan yang dianjurkan untuk Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu pembelajaran yang tertumpu kepada pelajar (child-centred) mesti diamalkan dan sebaliknya kita perlu mengurang dan menghapuskan pembelajaran yang tertumpu kepada guru (teacher-centred). Usaha-usaha sebegini dapat membantu para pelajar mengembangkan minat dan potensi serta mendekatkan diri kepada ilmu pengetahuan.Walaupun tumpuan dalam kurikulum ialah untuk pelajar, para pendidik sendiri mestilah terlebih dahulu mengamal dan menghayatinya. Adalah amat ironis jikalau para pendidik bertungkus lumus untuk menjayakan pemupukan budaya ilmu, misalnya dengan menggalakkan pelajar membaca tetapi mereka sendiri tidak membaca. Langkah seolah-olahnya menyuruh anak ketam berjalan betul, tetapi tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dalam konteks ini komuniti pendidik khasnya perlu tampil memimpin anak didik dan masyarakat mengamali dan menghayati budaya ilmu melalui contoh teladan. Kita bersama-sama mesti berusaha menjadikan organisasi kita sebagai learning organization.2.2 RohaniMatlamat pendidikan juga merupakan cita-cita dan hasrat murni yang ingin dicapai. Hal ini berjalan selari dengan matlamat negara malahan dalam banyak hal pendidikan merupakan saluran yang utama dan alat yang paling berkesan untuk menjayakan cita-cita negara. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan , matlamat pendidikan ialah jelas melahirkan insan yang jelas. Insan yang baik ini sekaligus akan menjadi rakyat dan juga warganegara yang baik. Wajah insan ini digambarkan dengan jelas di dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.Pada asasnya insan yang baik ialah merupakan insan yang memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu. Ia memiliki serta menghayati ciri-ciri seperti percaya dan patuh kepada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama, bangsa dan negara serta berbakti dan sedia member sumbangan kepada masyarakat, agama dan negara. Sebenarnya seluruh ciri-ciri yang dinyatakan terkandung dan tidak dapat dipisahkan daripada sistem nilai yang didokong, dianuti dan diamalkan oleh seseorang.Dalam kata-kata lain usaha untuk mencapai matlamat pendidikan dan juga hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, tidak dapat dilakukan secara mengasas, membina dan memperkembangkan pendidikan di atas landasan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai tidak dapat dipisahkan kerana kata Profesor Taylor:“Pendidikan adalah satu arena yang merangkumi di dalamnya semua corak dan rupa nilai yang terlibat.”(Moral Philosophy and Education, hal.5)Maka sudah tentu dalam konteks sistem pendidikan di Malaysia menekankan konsep ketuhanan mengikut agama yang dianuti dan nilai-nilai yang luhur dan murni. Nilai-nilai murni ini merujuk kepada tanggapan mengenai perkara-perkara yang baik, mulia dan tetap. Sudah tentu kita tidak bermaksud nilai-nilai murni sebagai nilai-nilai yang cair, berubah-ubah dan nisbi. Dari sudut sosiologi, nilai-nilai murni sebaliknya yang dimaksudkan sebagai nilai-nilai luhur (sacred), nilai-nilai sebaliknya yang dimaksudkan sebagai nilai-nilai yang tidak kudus (profane).Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat atau bangsa biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan agama, malahan falsafah moral (seperti Confucianism) untuk membentuk kehidupan penganut dan pengikutnya menjadi baik dan berakhlak mulia. Bersabit dengan akhlak dan wahyu yang diturunkan kepada manusia, Profesor Ismail Faruqi mengatakan:“Wahyu adalah satu pernyataan kesemua nilai-nilai kehidupan. Ia mengandungi hiraki nilai-nilai dan prinsip-prinsip pengenal pastinya dan hubungkait dan relevennya kepada semua manusia.”(dlm. Islam and Culture, hal. 20)

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

0 Response to "Falsafah pendidikan Kebangsaan"

Post a Comment